अमरकोषसम्पद्

         

पयोधर (पुं) == स्त्रीस्तनम्

अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ 
नानार्थवर्गः 3.3.164.1.2

पर्यायपदानि
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।

 पयोधर (पुं)
अर्थान्तरम्
 धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत्।
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।

 +पयोधर (पुं) - मेघः 1.3.7.1
 पयोधर (पुं) - मेघः 3.3.164.1
पयोधर (पुं) == मेघः

अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ 
नानार्थवर्गः 3.3.164.1.2

पर्यायपदानि
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।

 पयोधर (पुं)
अर्थान्तरम्
 धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत्।
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।

 +पयोधर (पुं) - मेघः 1.3.7.1
 पयोधर (पुं) - मेघः 3.3.164.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue