अमरकोषसम्पद्

         

परीवार (पुं) == खड्गपिधानम्

स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे 
नानार्थवर्गः 3.3.169.2.1

पर्यायपदानि
 स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे॥
 कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।
 कोषोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।

 परीवार (पुं)
 कोश (पुं-नपुं)
 कोष (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे॥

 परीवार (पुं) - परिच्छदः 3.3.169.2
 परीवार (पुं) - परिजनः 3.3.169.2
परीवार (पुं) == परिच्छदः

स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे 
नानार्थवर्गः 3.3.169.2.1

पर्यायपदानि
 स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे॥
 कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।
 कोषोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।

 परीवार (पुं)
 कोश (पुं-नपुं)
 कोष (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे॥

 परीवार (पुं) - परिच्छदः 3.3.169.2
 परीवार (पुं) - परिजनः 3.3.169.2
परीवार (पुं) == परिजनः

स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे 
नानार्थवर्गः 3.3.169.2.1

पर्यायपदानि
 स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे॥
 कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।
 कोषोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।

 परीवार (पुं)
 कोश (पुं-नपुं)
 कोष (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोषे परिच्छदे॥

 परीवार (पुं) - परिच्छदः 3.3.169.2
 परीवार (पुं) - परिजनः 3.3.169.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue