अमरकोषसम्पद्

         

मयूख (पुं) == अग्निज्वाला

मयूखस्त्विट्करज्वालास्वलिबाणौ शिलीमुखौ 
नानार्थवर्गः 3.3.18.1.1

पर्यायपदानि
 मयूखस्त्विट्करज्वालास्वलिबाणौ शिलीमुखौ।

 मयूख (पुं)
अर्थान्तरम्
 किरणोऽस्रमयूखांशुगभस्तिघृणिरश्मयः।

 मयूख (पुं) - किरणः 1.3.33.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue