अमरकोषसम्पद्

         

दिग्वर्गः 1.3.33

किरणोऽस्रमयूखांशुगभस्तिघृणिरश्मयः
भानुः करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम्

किरण (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.1

English: ray

अस्र (नपुं) = किरणः. 1.3.33.1.2

English: ray

मयूख (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.3

English: ray

अंशु (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.4

English: ray

गभस्ति (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.5

English: ray

घृणि (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.6

English: ray

रश्मि (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.7

English: ray

+धृष्णि (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.7.2

English: ray

+वृष्णि (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.7.3

English: ray

+पृश्नि (पुं) = किरणः. 1.3.33.1.7.4

English: ray

भानु (पुं) = किरणः. 1.3.33.2.1

English: ray

कर (पुं) = किरणः. 1.3.33.2.2

English: ray

मरीचि (स्त्री-पुं) = किरणः. 1.3.33.2.3

English: ray

दीधिति (स्त्री) = किरणः. 1.3.33.2.4

English: ray

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue