अमरकोषसम्पद्

         

नेत्र (नपुं) == वस्त्रम्

स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.180.2.1

पर्यायपदानि
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥
 स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः॥
 अजिरं विषये कायेऽप्यम्बरं व्योम्नि वाससि।

 कशिपु (पुं-नपुं)
 नेत्र (नपुं)
 अम्बर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी।
 स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः॥

 नेत्र (नपुं) - नेत्रम् 2.6.93.1
 नेत्र (नपुं) - तरुमूलम् 3.3.180.2
नेत्र (नपुं) == तरुमूलम्

स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.180.2.1

पर्यायपदानि
 बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्॥
 स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः॥
 अजिरं विषये कायेऽप्यम्बरं व्योम्नि वाससि।

 कशिपु (पुं-नपुं)
 नेत्र (नपुं)
 अम्बर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी।
 स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः॥

 नेत्र (नपुं) - नेत्रम् 2.6.93.1
 नेत्र (नपुं) - तरुमूलम् 3.3.180.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue