अमरकोषसम्पद्

         

कम्बल (पुं) == प्रावारः

स्यात्कुरङ्गेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः 
नानार्थवर्गः 3.3.195.1.2

पर्यायपदानि
 स्यात्कुरङ्गेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः।

 कम्बल (पुं)
अर्थान्तरम्
 निचोलः प्रच्छदपटः समौ रल्लककम्बलौ॥

 कम्बल (पुं) - कम्बलः 2.6.116.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue