अमरकोषसम्पद्

         

शूल (पुं-नपुं) == रोगः

मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम् 
नानार्थवर्गः 3.3.197.2.2

पर्यायपदानि
 रुक्तापशङ्कास्वातङ्कः स्वल्पेऽपि क्षुल्लकस्त्रिषु॥
 मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम्॥

 आतङ्क (पुं)
 शूल (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम्॥

 शूल (पुं-नपुं) - शूलम् 3.3.197.2
शूल (पुं-नपुं) == शूलम्

मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम् 
नानार्थवर्गः 3.3.197.2.2

पर्यायपदानि
 रुक्तापशङ्कास्वातङ्कः स्वल्पेऽपि क्षुल्लकस्त्रिषु॥
 मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम्॥

 आतङ्क (पुं)
 शूल (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम्॥

 शूल (पुं-नपुं) - शूलम् 3.3.197.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue