अमरकोषसम्पद्

         

प्रवाल (पुं-नपुं) == नूतनाङ्कुरः

प्रवालमङ्कुरेऽप्यस्त्री त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.205.1.1

पर्यायपदानि
 प्रवालमङ्कुरेऽप्यस्त्री त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च।

 प्रवाल (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः।
 मुक्ताथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुन्नपुंसकम्।

 प्रवाल (पुं) - वीणादण्डः 1.7.7.1
 प्रवाल (पुं-नपुं) - प्रवालमणिः 2.9.93.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue