अमरकोषसम्पद्

         

लोल (वि) == सतृष्णः

मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्याल्लोलश्चलसतृष्णयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.1.2

पर्यायपदानि
 मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्याल्लोलश्चलसतृष्णयोः।

 लोल (वि)
अर्थान्तरम्
 चलनं कम्पनं कम्प्रं चलं लोलं चलाचलम्॥

 लोल (वि) - चलनम् 3.1.74.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue