अमरकोषसम्पद्

         

कुल (नपुं) == बलभद्रः

कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.2.1

पर्यायपदानि
 कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः॥

 कुल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पुन्नपुंसकम्॥
 सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ।
 कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः॥

 कुल (नपुं) - सजातीयसमूहः 2.5.41.2
 कुल (नपुं) - वंशः 2.7.1.1
 कुल (नपुं) - गृहम् 3.3.206.2
कुल (नपुं) == गृहम्

कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.2.1

पर्यायपदानि
 कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः॥

 कुल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पुन्नपुंसकम्॥
 सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ।
 कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः॥

 कुल (नपुं) - सजातीयसमूहः 2.5.41.2
 कुल (नपुं) - वंशः 2.7.1.1
 कुल (नपुं) - गृहम् 3.3.206.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue