अमरकोषसम्पद्

         

प्रसव (पुं) == फलम्

स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने 
नानार्थवर्गः 3.3.208.2.1

पर्यायपदानि
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 व्युष्टि (स्त्री)
 प्रसून (नपुं)
 प्रसव (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रसूतिः प्रसवे श्च्योते प्राधारः क्लमथः क्लमे॥
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥

 प्रसव (पुं) - प्रसवनम् 3.2.10.2
 प्रसव (पुं) - पुष्पम् 3.3.208.2
 प्रसव (पुं) - उत्पादः 3.3.208.2
प्रसव (पुं) == पुष्पम्

स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने 
नानार्थवर्गः 3.3.208.2.1

पर्यायपदानि
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 व्युष्टि (स्त्री)
 प्रसून (नपुं)
 प्रसव (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रसूतिः प्रसवे श्च्योते प्राधारः क्लमथः क्लमे॥
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥

 प्रसव (पुं) - प्रसवनम् 3.2.10.2
 प्रसव (पुं) - पुष्पम् 3.3.208.2
 प्रसव (पुं) - उत्पादः 3.3.208.2
प्रसव (पुं) == उत्पादः

स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने 
नानार्थवर्गः 3.3.208.2.1

पर्यायपदानि
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 व्युष्टि (स्त्री)
 प्रसून (नपुं)
 प्रसव (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रसूतिः प्रसवे श्च्योते प्राधारः क्लमथः क्लमे॥
 स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने॥

 प्रसव (पुं) - प्रसवनम् 3.2.10.2
 प्रसव (पुं) - पुष्पम् 3.3.208.2
 प्रसव (पुं) - उत्पादः 3.3.208.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue