अमरकोषसम्पद्

         

निस्त्रिंश (पुं) == परद्रोहकारी

नृशंसखड्गौ निस्त्रिंशावंशुः सूर्येंशवः कराः 
नानार्थवर्गः 3.3.219.3.1

पर्यायपदानि
 त्रिषु क्रूरेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे।
 शार्वरं त्वन्धतमसे घातुके भेद्यलिङ्गकम्।
 नृशंसखड्गौ निस्त्रिंशावंशुः सूर्येंशवः कराः।

 क्षुद्र (वि)
 शार्वर (वि)
 निस्त्रिंश (पुं)
अर्थान्तरम्
 तूण्यां खड्गे तु निस्त्रिंशचन्द्रहासासिरिष्टयः।

 निस्त्रिंश (पुं) - खड्गः 2.8.89.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue