अमरकोषसम्पद्

         

लालसा (स्त्री) == प्रार्थना

लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये हिंसा चौर्यादिकर्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.230.1.1

पर्यायपदानि
 विधिर्विधाने दैवेऽपि प्रणिधिः प्रार्थने चरे।
 लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये हिंसा चौर्यादिकर्म च।

 प्रणिधि (पुं)
 लालसा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः।
 लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये हिंसा चौर्यादिकर्म च।

 लालसा (स्त्री-पुं) - अतिप्रीतिः 1.7.28.1
 लालसा (स्त्री) - औत्सुक्यम् 3.3.230.1
लालसा (स्त्री) == औत्सुक्यम्

लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये हिंसा चौर्यादिकर्म च 
नानार्थवर्गः 3.3.230.1.1

पर्यायपदानि
 विधिर्विधाने दैवेऽपि प्रणिधिः प्रार्थने चरे।
 लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये हिंसा चौर्यादिकर्म च।

 प्रणिधि (पुं)
 लालसा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः।
 लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये हिंसा चौर्यादिकर्म च।

 लालसा (स्त्री-पुं) - अतिप्रीतिः 1.7.28.1
 लालसा (स्त्री) - औत्सुक्यम् 3.3.230.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue