अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.100

विधिर्विधाने दैवेऽपि प्रणिधिः प्रार्थने चरे
बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि स्कन्धः समुदयेऽपि च

विधि (पुं) = विधानम्. 3.3.100.1.1

प्रणिधि (पुं) = प्रार्थना. 3.3.100.1.2

वृद्धि (पुं) = विद्वान्. 3.3.100.2.1

स्कन्ध (पुं) = समुदायः. 3.3.100.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue