अमरकोषसम्पद्

         

परिबर्ह (पुं) == परिवारः

परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबर्होऽव्ययाः परे 
नानार्थवर्गः 3.3.240.1.1

पर्यायपदानि
 स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।
 त्रिषु क्रूरेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे।
 परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबर्होऽव्ययाः परे।

 परिकर (पुं)
 मात्रा (स्त्री)
 परिबर्ह (पुं)
अर्थान्तरम्
 परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबर्होऽव्ययाः परे।

 परिबर्ह (पुं) - नृपार्हाः 3.3.240.1
परिबर्ह (पुं) == नृपार्हाः

परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबर्होऽव्ययाः परे 
नानार्थवर्गः 3.3.240.1.1

पर्यायपदानि
 स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।
 त्रिषु क्रूरेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे।
 परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबर्होऽव्ययाः परे।

 परिकर (पुं)
 मात्रा (स्त्री)
 परिबर्ह (पुं)
अर्थान्तरम्
 परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबर्होऽव्ययाः परे।

 परिबर्ह (पुं) - नृपार्हाः 3.3.240.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue