अमरकोषसम्पद्

         

कु (स्त्री) == ईषदर्थः

पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.241.2.1

पर्यायपदानि
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 आङ् (अव्य)
 कु (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 कु (स्त्री) - भूमिः 2.1.3.2
 कु (स्त्री) - जुगुप्सा 3.3.241.2
 कु (स्त्री) - पापम् 3.3.241.2
कु (स्त्री) == जुगुप्सा

पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.241.2.1

पर्यायपदानि
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 आङ् (अव्य)
 कु (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 कु (स्त्री) - भूमिः 2.1.3.2
 कु (स्त्री) - जुगुप्सा 3.3.241.2
 कु (स्त्री) - पापम् 3.3.241.2
कु (स्त्री) == पापम्

पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.241.2.1

पर्यायपदानि
 आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 आङ् (अव्य)
 कु (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही॥
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 कु (स्त्री) - भूमिः 2.1.3.2
 कु (स्त्री) - जुगुप्सा 3.3.241.2
 कु (स्त्री) - पापम् 3.3.241.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue