अमरकोषसम्पद्

         

बत (अव्य) == आमन्त्रणम्

खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत 
नानार्थवर्गः 3.3.245.1.1

पर्यायपदानि
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥

 बत (अव्य)
 ननु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।

 बत (अव्य) - करुणरसः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - सन्तोषम् 3.3.245.1
 बत (अव्य) - विस्मयः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - दुःखम् 3.3.245.1
बत (अव्य) == करुणरसः

खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत 
नानार्थवर्गः 3.3.245.1.1

पर्यायपदानि
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥

 बत (अव्य)
 ननु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।

 बत (अव्य) - करुणरसः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - सन्तोषम् 3.3.245.1
 बत (अव्य) - विस्मयः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - दुःखम् 3.3.245.1
बत (अव्य) == सन्तोषम्

खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत 
नानार्थवर्गः 3.3.245.1.1

पर्यायपदानि
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥

 बत (अव्य)
 ननु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।

 बत (अव्य) - करुणरसः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - सन्तोषम् 3.3.245.1
 बत (अव्य) - विस्मयः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - दुःखम् 3.3.245.1
बत (अव्य) == विस्मयः

खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत 
नानार्थवर्गः 3.3.245.1.1

पर्यायपदानि
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥

 बत (अव्य)
 ननु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।

 बत (अव्य) - करुणरसः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - सन्तोषम् 3.3.245.1
 बत (अव्य) - विस्मयः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - दुःखम् 3.3.245.1
बत (अव्य) == दुःखम्

खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत 
नानार्थवर्गः 3.3.245.1.1

पर्यायपदानि
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥

 बत (अव्य)
 ननु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत।

 बत (अव्य) - करुणरसः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - सन्तोषम् 3.3.245.1
 बत (अव्य) - विस्मयः 3.3.245.1
 बत (अव्य) - दुःखम् 3.3.245.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue