अमरकोषसम्पद्

         

नाना (अव्य) == अनेकम्

वृथा निरर्थकाविध्योर्नानानेकोभयार्थयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.248.2.2

पर्यायपदानि
 वृथा निरर्थकाविध्योर्नानानेकोभयार्थयोः॥

 नाना (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वृथा निरर्थकाविध्योर्नानानेकोभयार्थयोः॥
 पृथग्विनान्तरेणर्ते हिरुङ्नाना च वर्जने।

 नाना (अव्य) - उभयार्थः 3.3.248.2
 नाना (अव्य) - वर्जनम् 3.4.3.1
नाना (अव्य) == उभयार्थः

वृथा निरर्थकाविध्योर्नानानेकोभयार्थयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.248.2.2

पर्यायपदानि
 वृथा निरर्थकाविध्योर्नानानेकोभयार्थयोः॥

 नाना (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वृथा निरर्थकाविध्योर्नानानेकोभयार्थयोः॥
 पृथग्विनान्तरेणर्ते हिरुङ्नाना च वर्जने।

 नाना (अव्य) - उभयार्थः 3.3.248.2
 नाना (अव्य) - वर्जनम् 3.4.3.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue