अमरकोषसम्पद्

         

खलु (अव्य) == अनुनयः

निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु 
नानार्थवर्गः 3.3.256.1.1

पर्यायपदानि
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 ननु (अव्य)
 खलु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 खलु (अव्य) - जिज्ञासा 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - निषेधः 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - वाक्यालङ्कारः 3.3.256.1
खलु (अव्य) == जिज्ञासा

निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु 
नानार्थवर्गः 3.3.256.1.1

पर्यायपदानि
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 ननु (अव्य)
 खलु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 खलु (अव्य) - जिज्ञासा 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - निषेधः 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - वाक्यालङ्कारः 3.3.256.1
खलु (अव्य) == निषेधः

निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु 
नानार्थवर्गः 3.3.256.1.1

पर्यायपदानि
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 ननु (अव्य)
 खलु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 खलु (अव्य) - जिज्ञासा 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - निषेधः 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - वाक्यालङ्कारः 3.3.256.1
खलु (अव्य) == वाक्यालङ्कारः

निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु 
नानार्थवर्गः 3.3.256.1.1

पर्यायपदानि
 प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु॥
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 ननु (अव्य)
 खलु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 खलु (अव्य) - जिज्ञासा 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - निषेधः 3.3.256.1
 खलु (अव्य) - वाक्यालङ्कारः 3.3.256.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue