अमरकोषसम्पद्

         

तिरस् (अव्य) == अन्तर्धानम्

तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्थे हा विषादशुगर्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.257.2.1

पर्यायपदानि
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्थे हा विषादशुगर्तिषु॥

 अन्तर (नपुं)
 तिरस् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 तिर्यगर्थे साचि तिरोऽप्यथ सम्बोधनार्थकाः॥

 तिरस् (अव्य) - तिर्यक् 3.4.6.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue