अमरकोषसम्पद्

         

कुञ्ज (पुं-नपुं) == दन्तः

धर्मराजौ जिनयमौ कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम् 
नानार्थवर्गः 3.3.31.1.1

पर्यायपदानि
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।
 धर्मराजौ जिनयमौ कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम्।

 द्विज (पुं)
 कुञ्ज (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे॥

 कुञ्ज (पुं-नपुं) - लताच्छादितगर्भस्थानम् 2.3.8.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue