अमरकोषसम्पद्

         

क्षेत्रज्ञ (पुं) == पुरुषः

पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः 
नानार्थवर्गः 3.3.33.1.1

पर्यायपदानि
 मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः।
 पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः।

 क्षेत्रज्ञ (पुं)
 धव (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः।

 क्षेत्रज्ञ (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 क्षेत्रज्ञ (वि) - कुशलः 3.3.33.1
क्षेत्रज्ञ (वि) == कुशलः

पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः 
नानार्थवर्गः 3.3.33.1.1

पर्यायपदानि
 मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः।
 पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः।

 क्षेत्रज्ञ (पुं)
 धव (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः।

 क्षेत्रज्ञ (पुं) - आत्मा 1.4.29.1
 क्षेत्रज्ञ (वि) - कुशलः 3.3.33.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue