अमरकोषसम्पद्

         

क (पुं) == ब्रह्मा

मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.5.1.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं) - सूर्यः 3.3.5.1
 क (पुं) - वायुः 3.3.5.1
क (पुं) == सूर्यः

मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.5.1.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं) - सूर्यः 3.3.5.1
 क (पुं) - वायुः 3.3.5.1
क (पुं) == वायुः

मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.5.1.1

पर्यायपदानि
 आत्मायत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥
 स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ शम्भू ब्रह्मत्रिलोचनौ।
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं)
 आत्मन् (पुं)
 शम्भु (पुं)
अर्थान्तरम्
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।

 क (पुं) - सूर्यः 3.3.5.1
 क (पुं) - वायुः 3.3.5.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue