अमरकोषसम्पद्

         

द्रविण (नपुं) == द्रव्यम्

करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु बलं धनम् 
नानार्थवर्गः 3.3.52.2.2

पर्यायपदानि
 निर्वर्तनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्॥
 करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु बलं धनम्॥
 शास्त्रद्रविणयोर्ग्रन्थः संस्थाधारे स्थितौ मृतौ।

 द्रविण (नपुं)
 ग्रन्थ (पुं)
 साधन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च।
 करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु बलं धनम्॥

 द्रविण (नपुं) - सामर्थ्यम् 2.8.102.1
 द्रविण (नपुं) - बलम् 3.3.52.2
द्रविण (नपुं) == बलम्

करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु बलं धनम् 
नानार्थवर्गः 3.3.52.2.2

पर्यायपदानि
 निर्वर्तनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्॥
 करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु बलं धनम्॥
 शास्त्रद्रविणयोर्ग्रन्थः संस्थाधारे स्थितौ मृतौ।

 द्रविण (नपुं)
 ग्रन्थ (पुं)
 साधन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च।
 करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे द्रविणं तु बलं धनम्॥

 द्रविण (नपुं) - सामर्थ्यम् 2.8.102.1
 द्रविण (नपुं) - बलम् 3.3.52.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue