अमरकोषसम्पद्

         

व्यक्त (वि) == विद्वान्

व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिदर्शने 
नानार्थवर्गः 3.3.62.2.1

पर्यायपदानि
 बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि स्कन्धः समुदयेऽपि च॥
 व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिदर्शने॥
 प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ॥

 व्यक्त (वि)
 विशारद (वि)
 वृद्धि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue