अमरकोषसम्पद्

         

मूर्ति (स्त्री) == काठिन्यम्

कासूसामर्थ्ययोः शक्तिर्मूर्तिः काठिन्यकाययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.66.2.1

पर्यायपदानि
 कासूसामर्थ्ययोः शक्तिर्मूर्तिः काठिन्यकाययोः॥

 मूर्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कायो देहः क्लीबपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः।

 मूर्ति (स्त्री) - देहः 2.6.71.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue