अमरकोषसम्पद्

         

अपचिति (स्त्री) == अपचयः

क्षयार्चयोरपचितिः सातिर्दानावसानयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.67.2.1

पर्यायपदानि
 नाशः क्षये तिरोधाने जीवितेशः प्रिये यमे।
 क्षयार्चयोरपचितिः सातिर्दानावसानयोः॥
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 अपचिति (स्त्री)
 क्षिति (स्त्री)
 नाश (पुं)
अर्थान्तरम्
 पूजा नमस्यापचितिः सपर्यार्चार्हणाः समाः॥

 अपचिति (स्त्री) - पूजा 2.7.34.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue