अमरकोषसम्पद्

         

जगती (स्त्री) == जगतीच्छन्दः

जगती जगति च्छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.71.2.1

पर्यायपदानि
 जगती जगति च्छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि॥

 जगती (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा।
 त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्।

 जगती (स्त्री) - भूमिः 2.1.3.4
 जगती (स्त्री) - लोकः 2.1.6.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue