अमरकोषसम्पद्

         

सत् (वि) == अभ्यर्हितम्

सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत् 
नानार्थवर्गः 3.3.83.2.1

पर्यायपदानि
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (वि)
अर्थान्तरम्
 विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः।
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (पुं) - विद्वान् 2.7.5.1
 सत् (वि) - प्रशस्तम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - विद्यमानम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - साधुः 3.3.83.2
 सत् (वि) - सत्यम् 3.3.83.2
सत् (वि) == प्रशस्तम्

सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत् 
नानार्थवर्गः 3.3.83.2.1

पर्यायपदानि
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (वि)
अर्थान्तरम्
 विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः।
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (पुं) - विद्वान् 2.7.5.1
 सत् (वि) - प्रशस्तम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - विद्यमानम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - साधुः 3.3.83.2
 सत् (वि) - सत्यम् 3.3.83.2
सत् (वि) == विद्यमानम्

सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत् 
नानार्थवर्गः 3.3.83.2.1

पर्यायपदानि
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (वि)
अर्थान्तरम्
 विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः।
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (पुं) - विद्वान् 2.7.5.1
 सत् (वि) - प्रशस्तम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - विद्यमानम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - साधुः 3.3.83.2
 सत् (वि) - सत्यम् 3.3.83.2
सत् (वि) == साधुः

सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत् 
नानार्थवर्गः 3.3.83.2.1

पर्यायपदानि
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (वि)
अर्थान्तरम्
 विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः।
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (पुं) - विद्वान् 2.7.5.1
 सत् (वि) - प्रशस्तम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - विद्यमानम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - साधुः 3.3.83.2
 सत् (वि) - सत्यम् 3.3.83.2
सत् (वि) == सत्यम्

सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत् 
नानार्थवर्गः 3.3.83.2.1

पर्यायपदानि
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (वि)
अर्थान्तरम्
 विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः।
 सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यर्हिते च सत्॥

 सत् (पुं) - विद्वान् 2.7.5.1
 सत् (वि) - प्रशस्तम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - विद्यमानम् 3.3.83.2
 सत् (वि) - साधुः 3.3.83.2
 सत् (वि) - सत्यम् 3.3.83.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue