अमरकोषसम्पद्

         

विशारद (वि) == विद्वान्

प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ 
नानार्थवर्गः 3.3.95.2.1

पर्यायपदानि
 बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि स्कन्धः समुदयेऽपि च॥
 व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिदर्शने॥
 प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ॥

 व्यक्त (वि)
 विशारद (वि)
 वृद्धि (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ॥

 विशारद (वि) - सुप्रगल्भः 3.3.95.2
विशारद (वि) == सुप्रगल्भः

प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ 
नानार्थवर्गः 3.3.95.2.1

पर्यायपदानि
 बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि स्कन्धः समुदयेऽपि च॥
 व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिदर्शने॥
 प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ॥

 व्यक्त (वि)
 विशारद (वि)
 वृद्धि (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रत्यग्राप्रतिभौ विद्वत्सुप्रगल्भौ विशारदौ॥

 विशारद (वि) - सुप्रगल्भः 3.3.95.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue