अमरकोषसम्पद्

         

मा (अव्य) == वारणम्

अभावे नह्य नो नापि मास्म मालं च वारणे 
अव्ययवर्गः 3.4.11.2.6

पर्यायपदानि
 अभावे नह्य नो नापि मास्म मालं च वारणे॥

 मास्म (अव्य)
 मा (अव्य)
 अलम् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा।

 मा (स्त्री) - लक्ष्मी 1.1.27.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue