अमरकोषसम्पद्

         

तिरस् (अव्य) == तिर्यक्

तिर्यगर्थे साचि तिरोऽप्यथ सम्बोधनार्थकाः 
अव्ययवर्गः 3.4.6.2.2

पर्यायपदानि
 तिर्यगर्थे साचि तिरोऽप्यथ सम्बोधनार्थकाः॥

 साचि (अव्य)
 तिरस् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्थे हा विषादशुगर्तिषु॥

 तिरस् (अव्य) - अन्तर्धानम् 3.3.257.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue