अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अग्रिय. Page 1

1 अग्रिय (पुं)

वर्षीयान्दशमी ज्यायान्पूर्वजस्त्वग्रियोऽग्रजः
मनुष्यवर्गः 2.6.43.1.5
अर्थः - ज्येष्ठभ्राता


2 अग्रिय (वि)

परार्ध्याग्रप्राग्रहरप्राग्र्याग्र्याग्रीयमग्रियम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.58.1.7
अर्थः - श्रेष्ठम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue