अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अज. Page 1

1 अज (पुं)

अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे
वैश्यवर्गः 2.9.76.1.7
अर्थः - अजः


2 अज (पुं)

अजा विष्णुहरच्छागा गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः
नानार्थवर्गः 3.3.30.2.1
अर्थः - शिवः


3 अज (पुं)

अजा विष्णुहरच्छागा गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः
नानार्थवर्गः 3.3.30.2.1
अर्थः - विष्णुः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue