अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: इन्द्र. Page 1

1 इन्द्र (पुं)

इन्द्रो मरुत्वान् मघवा बिडौजाः पाकशासनः
स्वर्गवर्गः 1.1.41.1.1
अर्थः - इन्द्रः
indra


2 इन्द्र (पुं)

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्
दिग्वर्गः 1.3.2.4.1
अर्थः - पूर्वदिशायाः स्वामी
regent of the E
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue