अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कलि. Page 1

1 कलि (पुं)

सम्प्रहाराभिसम्पात कलिसंस्फोट संयुगाः
क्षत्रियवर्गः 2.8.105.1.3
अर्थः - युद्धम्


2 कलि (पुं)

कृतान्तानेहसोः कालश्चतुर्थेऽपि युगे कलिः
नानार्थवर्गः 3.3.194.2.1
अर्थः - कलियुगम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue