अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: किञ्जल्क. Page 1

1 किञ्जल्क (पुं)

करहाटः शिफाकन्दः किञ्जल्कः केसरोऽस्त्रियाम्
वारिवर्गः 1.10.43.1.3
अर्थः - पद्मकेसरः


2 किञ्जल्क (पुं)

पुष्परेणौ च किञ्जल्कः शुल्कोऽस्त्री स्त्रीधनेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.17.9.1
अर्थः - पुष्परेणुः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue