अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: क्रमुक. Page 1

1 क्रमुक (पुं)

क्रमुकः पट्टिकाख्यः स्यात्पट्टी लाक्षाप्रसादनः
वनौषधिवर्गः 2.4.41.1.1
अर्थः - रक्तलोध्रः


2 क्रमुक (पुं)

तूदस्तु यूपः क्रमुको ब्रह्मण्यो ब्रह्मदारु च
वनौषधिवर्गः 2.4.41.2.3
अर्थः - पार्श्वपिप्पलः


3 क्रमुक (पुं)

घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु
वनौषधिवर्गः 2.4.169.1.3
अर्थः - क्रमुकवृक्षः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue