अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: क्रोड. Page 1

1 क्रोड (पुं)

दंष्ट्री घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि
सिंहादिवर्गः 2.5.2.2.4
अर्थः - वराहः


2 क्रोड (स्त्री-नपुं)

चूचुकं तु कुचाग्रं स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम्
मनुष्यवर्गः 2.6.77.2.3
अर्थः - अङ्कः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue