अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: क्षौम. Page 1

1 क्षौम (पुं-नपुं)

शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्टः क्षौममस्त्रियाम्
पुरवर्गः 2.2.12.1.4
अर्थः - हर्म्याद्युपरिगृहम्


2 क्षौम (पुं-नपुं)

क्षौमं दुकूलं स्याद्द्वे तु निवीतं प्रावृतं त्रिषु
मनुष्यवर्गः 2.6.113.2.1
अर्थः - पट्टवस्त्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue