अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गोप. Page 1

1 गोप (पुं)

स्थायुकोऽधिकृतो ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु
क्षत्रियवर्गः 2.8.7.1.2
अर्थः - बहुग्रामाधिकृतः


2 गोप (पुं)

गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगाभीरवल्लवाः
वैश्यवर्गः 2.9.57.2.1
अर्थः - गोपालः


3 गोप (पुं)

वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः
वैश्यवर्गः 2.9.104.2.5
अर्थः - गन्धरसः


4 गोप (पुं)

गोधुग्गोष्ठपती गोपौ हरविष्णू वृषाकपी
नानार्थवर्गः 3.3.130.1.1
अर्थः - गोपालः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue