अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: घ्राण. Page 1

1 घ्राण (नपुं)

क्लीबे घ्राणं गन्धवहा घोणा नासा च नासिका
मनुष्यवर्गः 2.6.89.2.1
अर्थः - नासिका


2 घ्राण (वि)

घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धृते समे
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.90.1.1
अर्थः - आघ्रातः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue