अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: जनी. Page 1

1 जनी (स्त्री)

जनी जतूका रजनी जतुकृच्चक्रवर्तिनी
वनौषधिवर्गः 2.4.153.2.1
अर्थः - चक्रवर्तिनी


2 जनी (स्त्री)

समाः स्नुषाजनीवध्वश्चिरिण्टी तु सुवासिनी
मनुष्यवर्गः 2.6.9.1.2
अर्थः - पुत्रभार्या
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue