अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: द्वन्द्व. Page 1

1 द्वन्द्व (नपुं)

स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगुलं युगम्
सिंहादिवर्गः 2.5.38.2.3
अर्थः - स्त्रीपुरुषयुग्मम्


2 द्वन्द्व (नपुं)

शिवा गौरीफेरवयोर्द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः
नानार्थवर्गः 3.3.213.1.1
अर्थः - युद्धम्


3 द्वन्द्व (नपुं)

शिवा गौरीफेरवयोर्द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः
नानार्थवर्गः 3.3.213.1.1
अर्थः - युग्मम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue