अमरकोषसम्पद्

         


No results found for nAma. Converting to prefix search nAma%

Search amarakosha: नाम. Page 1

1 नामधेय (नपुं)

आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च
शब्दादिवर्गः 1.6.8.1.4
अर्थः - नाम


2 नामन् (नपुं)

आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च
शब्दादिवर्गः 1.6.8.1.5
अर्थः - नाम


3 नामन् (अव्य)

नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने
नानार्थवर्गः 3.3.252.2.1
अर्थः - कोपः


4 नामन् (अव्य)

नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने
नानार्थवर्गः 3.3.252.2.1
अर्थः - कुत्सनम्


5 नामन् (अव्य)

नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने
नानार्थवर्गः 3.3.252.2.1
अर्थः - प्राकाश्यः


6 नामन् (अव्य)

नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने
नानार्थवर्गः 3.3.252.2.1
अर्थः - सम्भाव्यः


7 नामन् (अव्य)

नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने
नानार्थवर्गः 3.3.252.2.1
अर्थः - उपगमः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue