अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: निगम. Page 1

1 निगम (पुं)

स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्
पुरवर्गः 2.2.1.2.2
अर्थः - नगरम्


2 निगम (पुं)

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्
नानार्थवर्गः 3.3.140.1.1
अर्थः - मूलनगरादन्यनगरम्


3 निगम (पुं)

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्
नानार्थवर्गः 3.3.140.1.1
अर्थः - वणिक्पथः


4 निगम (पुं)

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्
नानार्थवर्गः 3.3.140.1.1
अर्थः - वेदः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue