अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: निधन. Page 1

1 निधन (पुं-नपुं)

नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः
स्वर्गवर्गः 1.1.17.3.4
अर्थः - ब्रह्मा
brahma


2 निधन (पुं-नपुं)

अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.116.2.5
अर्थः - मरणम्


3 निधन (नपुं)

प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः
नानार्थवर्गः 3.3.123.1.2
अर्थः - वंशः


4 निधन (नपुं)

प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः
नानार्थवर्गः 3.3.123.1.2
अर्थः - नाशः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue