अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पयोधर. Page 1

1 पयोधर (पुं)

धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत्
दिग्वर्गः 1.3.7.1.2.2
अर्थः - मेघः
cloud


2 पयोधर (पुं)

अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ
नानार्थवर्गः 3.3.164.1.2
अर्थः - स्त्रीस्तनम्


3 पयोधर (पुं)

अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ
नानार्थवर्गः 3.3.164.1.2
अर्थः - मेघः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue