अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पुष्प. Page 1

1 पुष्प (नपुं)

स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्
वनौषधिवर्गः 2.4.17.1.2
अर्थः - पुष्पम्


2 पुष्प (नपुं)

ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्
मनुष्यवर्गः 2.6.21.1.4
अर्थः - आर्तवम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue