अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रलय. Page 1

1 प्रलय (पुं)

संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि
कालवर्गः 1.4.22.2.2
अर्थः - प्रलयः
Destruction of the universe


2 प्रलय (पुं)

घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्प्रलयो नष्टचेष्टता
नाट्यवर्गः 1.7.33.2.4
अर्थः - सात्विकभावः


3 प्रलय (पुं)

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः
क्षत्रियवर्गः 2.8.116.1.4
अर्थः - मरणम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue